Thursday, 8 September 2011

Happy birthday, oppa !

생일 축하해요 !

2011년 09월 01일진영은 케익을 샀어요
No comments:

Post a Comment